Forskning og utvikling

PRESSEMELDING: Regjeringen åpner for kommersiell høsting av raudåte

Tromsø, 1.april 2019.

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å åpne for kommersiell høsting av dyreplanktonet raudåte. Raudåte er en liten hoppekreps som utgjør den største fornybare og høstbare ressursen i Norskehavet.

Basert på føre var-prinsippet fastsettes totalkvoten til 254 000 tonn per år. Dette er betydelig lavere enn grensen for bærekraftig uttak stipulert av Havforskningsinstituttet.

Båt som høster inn Calanus finmarchicus

Fiskeriminister Harald T. Nesvik uttaler: «Rødåten er foreløpig lite utnyttet i Norge, men den har et kommersielt potensial på grunn av stor biomasse og høyt protein- og fettinnhold. Kosttilskudd, legemidler, matvaretilsetninger, kosmetikk og spesialfôr for marin yngel er mulige anvendelser».

“Kosttilskudd, legemidler, matvaretilsetninger, kosmetikk og spesialfôr for marin yngel er mulige anvendelser”

Administrerende direktør Gunnar Rørstad i Calanus AS er tilfreds med Regjeringens beslutning: “Denne avgjørelsen gir forutsigbarhet for nye investeringer og setter oss i en god posisjon for å kunne betjene vår voksende kundebase med helse- og ernæringsprodukter basert på raudåte».

Calanus AS har samarbeidet med norske myndigheter og Havforskningsinstituttet for å utvikle bærekraftig høsting av raudåte. Blant annet har selskapet bidratt med data som grunnlag for myndighetenes anbefalinger.

Calanus AS planlegger betydelige investeringer i oppskalering av produksjonskapasiteten, og vil inngå avtaler med flere fartøy-eiere om høsting basert på selskapets kunnskap og teknologi. Calanus AS skal kjøpe råstoff fra fiskerne, og stiller svært strenge krav både til selve råstoffet og til hvordan kvalifiserte fartøy utøver høstingen:

«Vi søker å etterleve de høyeste miljøstandardene i alle deler av vår aktivitet og vi stiller et absolutt krav om at fartøyene vi samarbeider med deler denne ambisjonen. Vi er trygg på at norske fiskere har kompetanse til å opptre bærekraftig også når det gjelder høsting av raudåte, og har full tillit til at myndighetene vil forvalte ressursen på en like bærekraftig måte som for andre viltlevende marine ressurser i Norge», sier Gunnar Rørstad.

Selskapets hovedprodukt er Calanus® Oil, en økologisk bærekraftig kilde til omega-3 fettsyrer for mennesker.Calanus® Oilhar en unik sammensetning og har vist fordelaktige egenskaper så som økt insulinfølsomhet, reduksjon av intra-abdominalt fett og kraftig anti-inflammatorisk effekt. Calanus AS jobber nå med videreutvikling av klinisk dokumentasjon i menneske med sikte på søknad om godkjenning av helsepåstand i henhold til EUs regelverk.

Calanus® Oil boks

For ytterligere informasjon kan Gunnar Rørstad kontaktes på tlf. 913 65 942 eller på e-post: gunnar.rorstad@calanus.no. Det henvises også til selskapets hjemmeside: www.calanus.no

DOWNLOAD

To download this document, please fill in your e-mail address first.

DOWNLOAD

To download this document, please fill in your e-mail address first.

DOWNLOAD

To download this document, please fill in your e-mail address first.

DOWNLOAD

To download this document, please fill in your e-mail address first.